ဇာတ်လမ်း

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွင် ကွဲပြားမှု- Lexington ဒေသဆိုင်ရာ

Lexington သည် မျိုးဆက်ပေါင်းစုံ လယ်သမားများ၊ ပထမ၊ ဒုတိယနှင့် တတိယမျိုးဆက် ကျေးလက်ဒေသ ဟစ်စပန်နစ်မိသားစုများနှင့် ပထမနှင့် ဒုတိယမျိုးဆက် ဆိုမာလီမိသားစုများ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် နိုင်ငံစုံအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်သည်။ ဤမတူကွဲပြားသောအသိုက်အဝန်း၏ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်၊ Lexington ဒေသဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစင်တာသည် ဘာသာစကားအတားအဆီးများကိုကျော်လွှားပြီး ယဉ်ကျေးမှုနှင့်နောက်ခံအားလုံးမှလူနာများအား သာတူညီမျှသောဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးဆောင်သည်။

Lexington Regional ၏ အပြုသဘောဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန်၊ မတူကွဲပြားသောလူဦးရေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဌာနအားလုံးအတွက် အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။

 
Myanmar